smokk2005

Temat: Chester szalona Krowa - serek do hamburgerów, wersja limitowana < 3
Jak można składać, jak nie ma jeszcze wyników z egzaminów? chyba że ty mówisz o czym innym, bo o ile sie orientuję składać można zacząć od któregoś po 10 czerwca.. ostatnie pięć:) gdzie mieszkasz?? sklada sie przed wynikami zawsze' Kandydaci do klas pierwszych w terminie od 28 kwietnia do 21 maja 2008 r. składają następujące dokumenty: Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. Dokumenty złożone przez kandydata należy wypełnić czytelnie i dokładnie bez używania skrótów. Dokumenty należy złożyć w koszulce foliowej. 2.Kandydat dokonuje ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i składa (przenosi) dokumenty do ostatecznie wybranych szkół do 13 czerwca godz. 15.00. 3. 20 czerwca w godz.8.00 - 15.00, 21 czerwca w godz. 9.00 – 13.00 oraz 23 czerwca do godz.15.00 kandydat składa w sekretariacie szkoły poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 4.Po ogłoszeniu wyników rekrutacji w dniu 25 czerwca godz. 12.00, kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w XII Liceum Ogólnokształcącym w terminie do 27 czerwca godz. 15.00 przez złożenie następujących dokumentów:
Źródło: dogomania.pl/showthread.php?t=94111Temat: odroczenie jednej kary, a odwieszenie drugiej?
może automatycznie odraczany?? A może sytuacja wygląda tak że należy od razu wnioskować o odroczenie obu wyroków (mimo że ten pierwszy nadal jest zawieszony). W drugiej sprawie w I instancji orzekał Sąd Rejonowy, następnie złożyłem apelację do sądu okręgowego, została odrzucona. Akta sprawy są nadal w Sądzie Okręgowym, mają inną sygnaturę niż w Sądzie Rejonowym. Do którego zatem Sądu powiniennem składać wniosek o odroczenie i jaką sygnaturę akt należy podać? Z góry dzięki za pomoc, to dla mnie bardzo ważne i nie chcę popełnić jakiegoś błędu Widze że nikt nie potrafi mi odpowiedzieć. W takim razie mam inne pytanie. Czy jeżeli złożę wniosek o odroczenie to mogę go później uzupełnić? Tzn. chciałem go złożyć jak najszybciej a zebranie wszystkich potrzebnych dokumentów zajmie trochę czasu, czy mogę później albo już podczas samej rozprawy dołączyć do dokumentów np. zaświadczenie o zarobkach??
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=118923


Temat: Planowanie dzidzi na rok 2010 cz. II
jak sie nie chce "tego wszystkiego" przechodzić. Zgadzam się. Oj chyba burzę wywołałam, a na spowiedzi nie było tak źle. Awenturyn:glasiu: nie przejmuj się. Moja koleżanka i jej brat od liceum ... się należy jak się garnitury za 5000 zł kupuje" - tamten powiedział matce, a matka poleciała od razu do urzedu. Bez skrupułów, bo zadnego z rodziców już nie mielu:rolleyes::rolleyes:
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=336355


Temat: Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora I Liceum Ogólnokształcąc
OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: I Liceum Ogólnokształcącego we Wschowie Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji ... 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.); 6)ponadto stanowisko dyrektora liceum ogólnokształcącego może być powierzone ... albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego; 7) stanowisko dyrektora liceum ogólnokształcącego może być powierzone także osobie niebędącej nauczycielem, która: a)ukończyła ... lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego; 3)akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem; 4)dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem; 5)dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ... z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem...
Źródło: forum.liceum.eu.org/viewtopic.php?t=65


Temat: Podejrzenie plagiatu
zaświadczenia o dochodach za wrzesień). Jaka jest wysokość stypendium? Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki wynosi 100 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych, tzn. 551,80 zł brutto, a w przypadku podjęcia zatrudnienia ... i spełniająca opisane wcześniej kryteria składa wniosek adresowany do Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Druk wniosku można pobrać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy, pok. 106, filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim lub ze strony internetowej. Wnioski wraz z załącznikami składa się osobiście w pok. 106 lub w filiach PUP. Do wniosku należy dołączyć: - zaświadczenie wystawione przez szkołę/uczelnię o podjęciu dalszej nauki w systemie wieczorowym lub zaocznym, z podaniem daty rozpoczęcia nauki, kierunku oraz adnotacją, że na dzień wystawienia zaświadczenia nauka jest kontynuowana, - dokumenty dotyczące dochodów netto członków rodziny za dany miesiąc ... fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i chorobowe. (Wnioskodawca potwierdza własnoręczność podpisu członka rodziny składając oświadczenie w tej sprawie w obecności pracownika PUP), lub inne dokumenty...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=64478